Półkolonie z AZS – Program prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii

O projekcie

Program „prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii” – to projekt kompleksowego, zunifikowanego w skali ogólnopolskiej zadania realizowanego dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Program ma na celu wsparcie i aktywizację jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów (fundacji, stowarzyszeń) w organizacji półkolonii na terenie całego kraju.

W ramach Programu wsparte zostaną grupy półkolonijne we wszystkich 16 województwach.

 1. Oferent w imieniu każdej organizacji może złożyć:
  a) Oferent w imieniu każdej organizacji może złożyć 1 wniosek w I turze naboru i maksymalnie po jednym wniosku w każdej kolejnej turze naboru,
  b) we wniosku należy uwzględnić wszystkie wnioskowane do dofinansowania półkolonie,
  c) wszystkie pola we wniosku muszą zostać wypełnione,
  d) w przypadku braku wymaganych danych należy wpisać w wymagane pole „nie dotyczy” lub „0” (zero).
 2. W przypadku dużego zainteresowania w I naborze, Akademicki Związek Sportowy po zakończeniu terminu zgłoszeń może ustalić maksymalny limit grup półkolonijnych, na które może otrzymać dofinansowanie jeden podmiot.

Założenia Programu można sprawdzić tutaj, uwzględniając zmianę zapisów programu z dnia 5.07.2023 (szczegóły >> tutaj).

LICZEBNOŚĆ GRUP I MAKSYMALNE KWOTY DOFINANSOWANIA

 1.  Każda grupa półkolonijna może liczyć maksymalnie 15 osób. Uczestnikami półkolonii realizowanych w ramach wsparcia mogą być wyłącznie dzieci lub młodzież do 18. roku życia. Poniżej przedstawiono minimalne liczebności grup uzależnione od ich charakteru:
  a)      grupy wymagające szczególnych potrzeb, których wszyscy uczestnicy bezpośredni posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o niepełnosprawności – minimum 4 osoby,
  b)     grupy integracyjne, składające się z bezpośrednich uczestników pełnosprawnych i co najmniej jednego uczestnika bezpośredniego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności – minimum 6 osób,
  c)      grupy uczestników pełnosprawnych – minimum 8 osób.
 2.  W związku z różną liczebnością grup, Akademicki Związek Sportowy ustala maksymalne kwoty brutto dofinansowania na 1 półkolonię wg poniższego opisu:
  a)      grupy 4 – osobowe – 3540,00 zł
  b)     grupy 5 – osobowe – 3600,00 zł
  c)      grupy 6 – osobowe – 3660,00 zł
  d)     grupy 7 – osobowe – 3720,00 zł
  e)     grupy 8 – osobowe – 3780,00 zł
  f)       grupy 9 – osobowe – 3840,00 zł
  g)      grupy 10 – osobowe – 3900,00 zł
  h)     grupy 11 – osobowe – 3960,00 zł
  i)       grupy 12 – osobowe – 4020,00 zł
  j)       grupy 13 – osobowe – 4080,00 zł
  k)      grupy 14 – osobowe – 4140,00 zł
  l)       grupy 15 – osobowe – 4200,00 zł
 3. W przypadku niewykorzystania pełnej puli środków w I turze naboru, Akademicki Związek Sportowy przewiduje uruchomienie II tury naboru w dniu 28.06.2023r. Niewykorzystane środki ze wszystkich województw zostaną skumulowane i rozdysponowane wśród podmiotów, wg utworzonej listy rankingowej. Środki przyznawane będą podmiotom, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli.

MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE DO POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW PÓŁKOLONII (kwoty brutto):

 1. Maksymalne dofinansowanie do poszczególnych elementów półkolonii (kwoty brutto):

  a)      Zajęcia sportowe – obligatoryjnie 3h * 5 dni = 1200,00 zł

  b)     Warsztaty dietetyczne – obligatoryjny czas 3 – 4h = 700,00 zł

  c)      Warsztaty psychologiczne = 700,00 zł

  d)     Konsultacje fizjoterapeuty = 700,00 zł

  e)     Dodatkowe atrakcje dla uczestników = 60,00 zł * liczba uczestników bezpośrednich

ZASADY

 1. Półkolonie dla jednej grupy muszą trwać 5 dni (poniedziałek – piątek) – jedyny wyjątek stanowią półkolonie w terminach 14-18.08.2023 r. oraz 28-31.08.2023 r. (4-dniowe półkolonie). W ramach półkolonii powinny zostać zrealizowane następujące elementy, które zostaną dofinansowane w ramach Programu:
  a)     Zajęcia sportowe 3h dziennie (w sumie 15h)(w przypadku półkolonii realizowanych w terminach 14-18.08.2023 r. oraz 28-31.08.2023 r. zajęcia sportowe winny trwać 3h 45m dziennie) prowadzone przez wykwalifikowanego nauczyciela wychowania fizycznego, instruktora lub trenera. Zaleca się aby zajęcia obejmowały sporty szczególnie popularne w regionie, w którym odbywają się półkolonie;
  b)     Warsztaty dietetyczne zgodne z załączonymi wytycznymi Ministra Zdrowia. Warsztaty powinny być prowadzone przez dietetyków lub ekspertów w zakresie żywności i żywienia człowieka. Dopuszcza się prowadzenie zajęć przez studentów dietetyki (po ukończeniu 2 roku studiów) przy wsparciu doświadczonych specjalistów w tej dziedzinie;
  c)      Konsultację fizjoterapeuty, w tym przeprowadzenie testu FMS (rekomendowane narzędzie do oceny sprawności funkcjonalnej – instrukcja przeprowadzenia testu FMS znajdzie się na stronie internetowej projektu), oceny wydolności, możliwości ruchowych i poziomu codziennej aktywności fizycznej, a także dobór odpowiednich ćwiczeń usprawniających dla każdego uczestnika półkolonii;
  d)     Warsztaty psychologiczne (radzenie sobie z emocjami, komunikacja, trening koncentracji, poczucie własnej wartości, elementy diagnozy rozwoju psychofizycznego każdego uczestnika). Warsztaty powinny być prowadzone przez wykwalifikowanych psychologów; dopuszcza się prowadzenie ich przez psychologów szkolnych;
  e)     Dodatkowe atrakcje dla uczestników półkolonii np. wyjścia na pływalnię, wycieczki, wyjścia do instytucji sportowych, kultury i sztuki, itp.
  f)       Każdy z uczestników powinien otrzymać indywidualny dzienniczek uczestnika programu. W dzienniczku znajdą się informacje ogólne o programie, zasady dobrego żywienia, rekomendacje dotyczące aktywności fizycznej, kontakty w przypadku sytuacji związanych z molestowaniem dzieci oraz rekomendacje specjalistów: fizjoterapeuty, dietetyka oraz psychologa dla rodziców danego dziecka a także certyfikat uczestnictwa dziecka w półkoloniach. Dzienniczek przygotowuje i dystrybuuje do organizacji, które otrzymają dofinansowanie Operator Programu –  Akademicki Związek Sportowy.
 2. Zakłada się, że podmioty (JST, fundacje, stowarzyszenia), które otrzymają wsparcie w ramach Programu poniosą, ze środków własnych, pozostałe koszty organizacji półkolonii, w tym m.in.:
  a) Koszt wynajmu/użyczenia obiektów, w tym obiektów sportowych,
  b) Koszty wynagrodzeń kierownika półkolonii, opiekunów i wychowawców,
  c) Koszt zapewnienia ubezpieczenia NNW dla wszystkich uczestników półkolonii,
  d) Pozostały (powyżej kwoty dofinansowania) koszt dodatkowych atrakcji dla uczestników półkolonii,
  e) Koszt zapewnienia wyżywienia (co najmniej 2 posiłków dziennie) dla wszystkich uczestników półkolonii.
 3. Dopuszcza się częściową partycypację rodziców w kosztach wskazanych w § 4 pkt. 3 ppkt. a, b, c, d, e..
 4. Rekomenduje się udzielenie wsparcia przy maksymalnym wykorzystaniu dostępnych zasobów podmiotu, który organizuje półkolonie.

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW I WARUNKI REALIZACJI

 1.  Operator Programu rekrutuje do wsparcia podmioty organizujące półkolonie (JST, fundacje i stowarzyszenia) w oparciu o następujące kryteria oceny: 

  a)      szczegółowość i poprawność przygotowania informacji wymaganych programem (możliwe do uzyskania 0- 25 pkt), 

  b)     zgodność zakresu merytorycznego z treścią programu – m.in. okres prowadzenia półkolonii (możliwe do uzyskania 0-20 pkt), 

  c)      oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania z uwzględnieniem środków własnych (możliwe do uzyskania 0-5 pkt), 

  d)     wysokość ewentualnych opłat pobieranych od uczestników Programu – wpłaty rodziców (możliwe do uzyskania 0-15 pkt), 

  e)     udział wolontariuszy w realizacji zadania (możliwe do uzyskania 0-5 pkt), 

  f)       promocja aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu w złożonej wniosku (możliwe do uzyskania 0-15 pkt), 

  g)      udział uczestników o niższym statusie ekonomicznym (możliwe do uzyskania 0-15 pkt), 13. Wniosek może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Poszczególne kryteria oceny punktowane są z dokładnością do 1 punktu.

   

 2. Operator Programu udziela wsparcia finansowego na podstawie utworzonego rankingu według liczby punktów jaką przyznano poszczególnym wnioskom. W przypadku sytuacji gdy wiele podmiotów uzyskało tę sama liczbę punktów w rankingu, o przyznaniu środków decyduje data złożenia wniosku (chronologicznie zgodnie z terminem złożenia). 

   

 3. Podmiot otrzymujący wsparcie finansowe (wyłoniony w ramach rekrutacji przeprowadzonej przez Operatora Programu) jest zobowiązany do: 

  a)      Realizacji zadania zgodnie z wymienionymi powyżej warunkami, 

  b)     Wykorzystania środków zgodnie z przeznaczeniem, 

  c)      Prawidłowego i terminowego rozliczenia wsparcia, 

  d)     Przestrzegania zapisów (w tym stosownych terminów) określonych niniejszym Programem oraz umową zawartą z Operatorem Programu, 

  e)     Przedstawienia Operatorowi Programu dowodów księgowych oraz sprawozdania merytorycznego potwierdzających prawidłowe wykorzystanie środków.

TERMINY NABORU I OGŁOSZENIA WYNIKÓW

 1. Akademicki Związek Sportowy określa następujące terminy naboru i ogłoszenia wyników wniosków:
  a) 5-12.06.2023r. – nabór wniosków I tura,
  b) 23.06.2023r. – ogłoszenie wyników,
  c) 28.06-18.08 – dodatkowy nabór wniosków w formie ciągłej (do momentu wykorzystania wszystkich środków dostępnych w programie),
 2. Ocena wniosków w dodatkowym naborze prowadzona będzie na bieżąco, po wpłynięciu oferty do systemu,
 3. Wyniki dodatkowego naboru będą publikowane co tydzień, w piątki do godziny 23:59. O tym czy dany wniosek zostanie rozpatrzony w danym tygodniu decyduje termin jego wpłynięcia.
 4. Wnioski składane w dodatkowym naborze mogą dotyczyć półkolonii, które dopiero się odbędą lub zaczęły się odbywać w tygodniu, w którym zgłaszany jest wniosek. Wnioski nie mogą dotyczyć półkolonii, które już się zakończyły.